Regulamin

DOBRYTEMAT.PL

Regulamin Serwisu Internetowego

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą
www.programdobrytemat.pl, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy, Klientów i
Użytkowników. Każdy Klient i Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do
korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do
przestrzegania postanowień Regulaminu.

  1. Definicje
  2. Postanowienia Ogólne
  3. Rejestracja
  4. Usługi
  5. Reklamacje i Odstąpienie od Umowy
  6. Odpowiedzialność
  7. Ochrona Danych Osobowych
  8. Postanowienia Końcowe

1. DEFINICJE

1.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
zawarła z Usługodawcą Umowę.
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
Dz.U.2022.1360 t.j. z późniejszymi zmianami).
1.3. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone w ramach Serwisu przez
Usługodawcę w celu korzystania z zasobów dostępnych w ramach Serwisu przez Klienta i
Użytkowników.
1.4. Polityka Prywatności – polityka prywatności obowiązująca w Serwisie, która to jest
dostępna pod adresem www.programdobrytemat.pl/polityka-prywatnosci/
1.5. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późniejszymi
zmianami), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z późniejszymi zmianami).
1.6. Regulamin — niniejszy regulamin, który dostępny jest pod adresem
www.dobrytemat.pl/regulamin/
1.7. Serwis — serwis internetowy www.dobrytemat.pl/ (dostępny pod adresem
internetowym: https://dobrytemat.pl//
1.8. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w związku z
Serwisem lub programem “Dobry Temat”.
1.9. Umowa — umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę, w tym dotycząca Usług,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Regulamin stanowi załącznik do tej
umowy.
1.10. Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.
1.11. Usługodawca — FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ z siedzibą w Opolu (ul. Krakowska 32
45-075,Opole), posługującą się numerem NIP 9462684960, REGON 38200171000000,
wpisaną do rejestru fundacji KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod
numerem KRS 0000761980; adres poczty elektronicznej: dobrytemat@wyplyn.pl 1.12. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z późniejszymi zmianami).
1.13. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.14. Użytkownik – osoba fizyczna reprezentująca Klienta, jak również osoba fizyczna
upoważniona przez Klienta do korzystania z Serwisu w granicach ustalonych w Umowie

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Serwis dostępny pod adresem internetowym https://dobrytemat.pl/ prowadzony
jest przez Usługodawcę, z którym Klient oraz Użytkownicy mogą skontaktować się z
wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email dobrytemat@wyplyn.pl
2.2. Klient oraz Użytkownicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią
Regulaminu oraz z Polityką Prywatności. Klient przyjmuje na siebie obowiązek
poinformowania Użytkowników o treści Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości
co do treści Regulaminu Klient lub Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z
Usługodawcą.
2.3. Przystąpienie do korzystania z Serwisu skutkuje przyjęciem domniemania, że Klient i
Użytkownicy korzystający z Serwisu przed rozpoczęciem tej czynności zapoznali się z
Regulaminem, postanowienia Regulaminu są dla niego w pełni zrozumiałe oraz
zobowiązani są do ich przestrzegania oraz są świadomi konsekwencji ich naruszenia.
2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy, w
tym w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane
są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych będzie
wiązało się brakiem możliwości korzystania ze wszystkich Usług.
2.5. Do korzystania z Serwisu niezbędne są
2.5.1. poprawnie zainstalowana przeglądarka internetowa typu Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari (zalecana
najnowsza wersja danej przeglądarki),
2.5.2. dostęp do sieci Internet w ramach urządzenia końcowego o prędkości
pobierania co najmniej 1 MB/s,
2.5.3. działający system audio (np. podłączony głośniki zewntrzny do urządzenia
końcowego lub zamontowany głośnik wewnętrzny w urządzeniu),
2.5.4. działający monitor lub ekran, który to umożliwia wyświetlanie pełnej palety
kolorów, a jego prędkość odświeżania to co najmniej 60Hz.
2.6. Aby przeglądać dokumenty udostępniane do pobrania w ramach Serwisu należy
korzystać z aktualnego programu Adobe Acrobat Reader lub innego podobnego.
2.7. Pełne korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta
poczty elektronicznej. Klient zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego
adresu poczty elektronicznej w Umowie lub w ramach Konta, a w przypadku jego zmiany,
do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji. *
2.8. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z
Serwisu obciążają Klienta lub Użytkownika.
2.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Serwisu wynikające z niespełnienia przez Klienta lub Użytkownika wymagań
technicznych.
2.10. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z typowymi ryzykami związanymi z
wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez
Klienta i Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W
szczególności zalecane jest korzystanie z aktualnych programów antywirusowych
rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.
2.11. Zabronione jest korzystanie przez Klienta i Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający
przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób
trzecich.
2.12. Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Klienta i Użytkownika praw
związanych z Umową, w tym związanych z korzystaniem z Serwisu, na podmioty trzecie
bez uzyskania wcześniej wyraźnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności
wyrażonej w formie pisemnej lub wyrażonej z wykorzystaniem komunikacji
elektronicznej (wiadomość email, wiadomość przesłana z wykorzystaniem Serwisu lub
wiadomość wysłana za pośrednictwem ustalonej z Usługodawcą aplikacji/komunikatora).
2.13. Udostępnianie Konta Klienta (lub Kont jeśli do Klienta przypisano więcej niż jedno Konto)
przez Klienta dopuszczalne jest w zakresie zgłoszonych do Usługodawcy Użytkowników.
Udostępnienie Konta podmiotom trzecim (osoby inne aniżeli Użytkownik) wymaga
wyraźnej pisemnej lub wyrażonej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej zgody
Usługodawcy.
2.14. Klient i Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności
intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy oraz osób
trzecich. W celu uniknięcia wątpliwości prawem właściwym dla rozstrzygania
powyższego będzie prawo obowiązujące na terytorium Polski. Klient oraz Użytkownik nie
może zamieszczać w Serwisie i wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, jego
pracowników, współpracowników oraz osób trzecich materiałów lub treści, które będą
naruszać prawo, w tym w szczególności dobra osobiste lub majątkowe wyżej
wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
2.15. Klient i Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego
przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby
zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność zostanie uznane w
szczególności:
a. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy,
złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne
środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach
której działa Serwis;
b. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do
nadmiernego obciążenia Serwisu;
c. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie
udostępniane;
d. pobieranie lub próby pobrania Treści cyfrowych, które nie zostały przez
Usługodawcę udostępnione do pobrania;
e. nagrywanie ekranu lub dźwięku na którym wyświetlany jest materiał audio lub
wideo, który nie został przez Usługodawcę udostępniony do pobrania;
f. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu Usługodawcy lub
osobom trzecim;
g. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody
Usługodawca, w szczególności zamieszczanie reklam nieuzgodnionych z
Usługodawcą.
2.16. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w jego funkcjonowaniu lub
problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Klient lub Użytkownik powinien
niezwłocznie o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do
kontaktu udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wysyłając wiadomość na adres email platforma@dobrytemat.pl. Usługodawca w miarę
możliwości podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego
funkcjonowania Serwisu.
2.17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego
sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu
Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie, chyba że z
przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji lub nie będzie to
uzasadnione. Klientowi i Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia
odszkodowawcze związane z tym, że Serwis będzie czasowo niedostępny, chyba że
przepisy bezwzględnie obowiązujące w sposób odmienny regulują powyższą kwestię.
2.18. Zakres Usług może się zmieniać. Informacje o modyfikacjach będą w miarę możliwości
publikowane w Serwisie.
2.19. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę zakresu Usług, która skutkuje nałożeniem na
niego dodatkowych opłat, wówczas Klient powinien złożyć oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenie ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia Klient będzie
miał dostęp do Usług w dotychczasowym zakresie. W sytuacji, gdy do rozwiązania
Umowy na skutek wypowiedzenia o którym mowa powyżej dojdzie przed upływem
terminu na który została zawarta Umowa wówczas Usługodawca z Klientem dokona
proporcjonalnego rozliczenia Umowy.
2.20. W przypadku nie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w pkt.
2.19. Regulaminu w terminie 30 dni od udostępnienia informacji o zmianie zakresu Usług
przyjmuje się, że Klient zaakceptował nowy zakres Usług oraz ewentualne nowe
obowiązki i ograniczenia z tym związane. Klient w powyższym przypadku zobowiązuje się
do poinformowania Użytkowników o zmienionym zakresie Usług oraz o zmianach w
zakresie obowiązków i ograniczeń dotyczących w tym zakresie Użytkowników.
2.21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych
przez Klienta lub Użytkownika, które naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co
do usunięcia lub edycji treści Klient lub Użytkownik może skontaktować się z
Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email:
dobrytemat@wyplyn.pl
2.22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu
informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub osób trzecich.
2.23. Autorskie prawa majątkowe do Utworów związanych z Serwisem, w tym do layoutu
Serwisu, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie i wiadomościach do
Użytkowników (w tym do Treści cyfrowych) wysyłanych lub udostępnianych przez
Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do
układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy.
2.24. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe prawa
autorskie oraz prawa zależne i prawa pokrewne związane z nagraniami udostępnianymi w
ramach Serwisu, podręcznikami, formularzami ćwiczeń, ankietami, skryptami itp.
Powyższe obejmuje także prawa wyłączne do scenariuszy udostępnianych filmów.
2.25. Prawa wyłączne do know-how związanego z Serwisem i zamieszczonymi na nich
treściami przysługują Usługodawcy, chyba że co innego wynika z wyraźnego
oświadczenia Usługodawcy dotyczącego konkretnego elementu udostępnianego w
ramach Serwisu.
2.26. Bez wyraźnej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy Klient i
Użytkownik nie są uprawnieni do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania,
tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Utworów lub ich
fragmentów umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby działające na jego
zlecenie lub za jego zgodą, jak również umieszczonych w wiadomościach kierowanych do
Klienta lub Użytkownika.
2.27. Klient i Użytkownik może korzystać z Utworów związanych z Serwisem wyłącznie w
zakresie licencji opisanej w Umowie.
2.28. Korzystanie w jakimkolwiek zakresie z know-how oraz wszelkich innych wytworów
chronionych w obszarze praw własności intelektualnej Usługodawcy musi być
realizowane przez Klienta i Użytkownika zgodnie z licencją wyraźnie udzieloną przez
Usługodawcę.
2.29. Klient i Użytkownik ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw
autorskich oraz innych praw własności intelektualnej (w tym know-how) przysługujących
Usługodawcy. Odpowiedzialność Klienta i Użytkownika jest solidarna, stąd Klient
powinien dochować szczególnej staranności celem zabezpieczenia przed naruszeniem
przez Użytkowników praw Usługodawcy.
2.30. Klient i Użytkownik zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji
przekazywanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych informacji,
które:
a. zostały świadomie udostępnione do powszechnej wiadomości przez
Usługodawcę lub osobę działająca za jego wyraźną zgodą,
b. uzyskano od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia tych
informacji, tj. osób, które nie uzyskały informacji poufnych w wyniku naruszenia
przepisów prawa, zobowiązań umownych lub w wyniku naruszenia Regulaminu,
c. zostały ujawnione za wyraźną pisemną lub wyrażoną w ramach komunikacji
elektronicznej zgodą Usługodawcy.
2.31. Udostępniając lub publikując w Serwisie, w wiadomości kierowanej do Usługodawcy lub
w zamówieniu wysłanym do Usługodawcy jakiekolwiek treści lub materiały Klient lub
Użytkownik oświadcza, że realizując powyższe nie narusza on w żadnym zakresie praw
osób trzecich i Usługodawcy, w szczególności majątkowych praw autorskich osób
trzecich, ich tajemnicy przedsiębiorstwa, praw wyłączonych do znaków towarowych lub
patentów.
2.32. Klient lub Użytkownik udostępniając Usługodawcy lub publikując w związku z Serwisem
Utwór, know-how lub jakąkolwiek treść lub materiał chroniony w obszarze praw
własności intelektualnej będący efektem twórczości Klienta lub Użytkownika udziela
Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i na czas
nieokreślony licencji zezwalającej na korzystanie z powyższego na potrzeby
prawidłowego świadczenia Usług oraz realizacji Umowy. Powyższe dobra niematerialne
Usługodawca będzie mógł przekazać swoim pracownikom lub współpracownikom
odpowiedzialnym za świadczenie konkretnych Usług lub za realizację Umów.
2.33. Przekazując informacje Usługodawcy, jego pracownikom lub współpracownikom Klient i
Użytkownik zobowiązany jest czynić to w sposób rzetelny, aktualny i kompletny. O ile
przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowany tym, że Klient lub Użytkownik
przekazał niekompletne, nieaktualne, nierzetelne, nieprawdziwe lub niezweryfikowane
informacje lub materiały. Powyższe dotyczy także przekazania informacji lub materiałów
naruszających prawa osób trzecich.
2.34. Usługodawca może przeprowadzać w ramach Serwisu akcje promocyjne i konkursy na
odrębnie określonych zasadach.
2.35. O ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez podmioty inne aniżeli
Usługodawca i jego pracownicy lub współpracownicy w ramach Serwisu. W przypadku,
gdyby powstała wątpliwość co do prawdziwości lub rzetelności takiej informacji Klient
lub Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę z
wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email:
dobrytemat@wyplyn.pl.
2.36. Jeżeli w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Klientów lub Użytkowników
zostaną udostępnione linki do innych serwisów internetowych Usługodawca nie
odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać
się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych
innych aniżeli Serwis.

3. REJESTRACJA

3.1. Z wszystkich Usług mogą korzystać tylko zarejestrowani Klienci i Użytkownicy.
3.2. Rejestracja do Serwisu jest realizowana przez Usługodawcę po zawarciu Umowy.
3.3. Usługodawca może udostępnić również w ramach Serwisu odpowiednie narzędzia
umożliwiające zainicjowanie procedury rejestracji do Serwisu.
3.4. Po utworzeniu Konta przesyłana jest na wskazany przez Klienta w Umowie adres poczty
elektronicznej wiadomość email z instrukcją konieczną dla dokończenia rejestracji i
pierwszego zalogowania.
3.5. Przy pierwszym logowaniu Klient powinien ustawić nowe hasło dostępu, które nie będzie
przez niego udostępniane osobom nieuprawnionym oraz nie będzie łatwe do przejęcia
przez podmioty nieuprawnione. Klient ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za
przejęcie loginu lub hasła przez osoby nieuprawnione, jak również za uzyskanie dostępu
do loginu lub hasła przez osoby nieuprawnione.
3.6. Dostęp do poszczególnych Usług dla Klienta lub Użytkownika może wymagać
dodatkowej autoryzacji Usługodawcy.
3.7. Klient po zalogowaniu będzie miał możliwość zmiany hasła dostępu do Serwisu.
3.8. Klient i Użytkownik jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności dla
zabezpieczenia loginu oraz hasła do Serwisu przed dostępem osób trzecich.
3.9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie skutki, które
ewentualnie wynikną, jeżeli login lub hasło związane z jego Kontem (lub Kontami)
zostaną użyte przez osoby trzecie lub osoby nieupoważnione, chyba że Klient wykaże, że
dostęp do loginu i hasła nastąpił na skutek zawinionego działania Usługodawcy.
Powyższe dotyczy także Kont, które w związku z Umową udostępnione są
Użytkownikom.
3.10. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, Usługodawca może nie wyrazić zgody na dostęp do Serwisu dla konkretnego
Użytkownika.

4. USŁUGI

4.1. W związku z Serwisem udostępnione są następujące Usługi:
a. możliwość przeglądania informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie,
b. możliwość założenia i prowadzenia Konta,
c. możliwość zapoznawania się oraz w pewnym zakresie do pobierania Treści
cyfrowych,
d. możliwość korzystania z narzędzia do komunikacji z Usługodawcą,
e. newsletter.
4.2. W ramach Serwisu Klient i Użytkownik może przechowywać swoje dane oraz dane i
informacje związane ze współpracą z Usługodawcą.
4.3. Klient powinien na bieżąco aktualizować swoje dane oraz dane Użytkowników.
4.4. Klient jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać czy lista Użytkowników jest aktualna. Jeśli
pojawią się jakieś nieprawidłowości lub ujawniona zostanie nieaktualność danych Klient
powinien niezwłocznie (nie później jak w ciągu 2 dni) zgłosić je do Usługodawcy za
pomocą narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: dobrytemat@wyplyn.pl
4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania
Użytkowników związane z Serwisem. Odpowiedzialność, o której mowa powyżej
wyłączona jest jedynie wtedy, gdy Klient wykaże, że szkoda powstała wyłącznie na
skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy.
4.6. W celu uniknięcia wątpliwości prezentowanie przez Usługodawcę towarów lub usług w
ramach Serwisu nie należy traktować jako oferty sprzedaży, lecz jako zaproszenie do
składania ofert. Klient lub Użytkownik powinien ustalić z Usługodawcą czy konkretny
towar lub usługa jest aktualnie dostępny oraz na jakich zasadach może zostać nabyta od
Usługodawcy.
4.7. Informacje zamieszczane i/lub udostępniane przez Usługodawcę, jego pracowników,
współpracowników i/lub osoby działające na zlecenie Usługodawcy w ramach Serwisu
nie mogą być traktowane jako wiążąca oferta, porada lub analiza.
4.8. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail
wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy i
jego partnerów biznesowych. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez
zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu udostępnianym w ramach Serwisu
internetowego lub poprzez wyrażenie w inny sposób woli otrzymywania newslettera.
4.9. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
4.10. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i może z niej zrezygnować w
każdym czasie wysyłając do Usługodawcy prośbę o wypisanie z listy osób otrzymujących
newsletter.

5. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Serwis i Usługi nie są przeznaczone dla Konsumentów. W związku z tym Klient nie może
korzystać z uprawnień wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednich
przepisów Kodeksu cywilnego przypisanych dla konsumentów.
5.2. Zasady odstąpienia od Umowy oraz zasady rozwiązania Umowy uregulowane są w
Umowie oraz w pkt. 2.19 i pkt. 8.3 Regulaminu.
5.3. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, w przypadku odstąpienia od Umowy przyjmuje się, że oświadczenie takie
wywołuje skutki ex nunc (od chwili złożenia).
5.4. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, odstąpienie od Umowy przez Klienta wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, wskazania podstawy prawnej dla odstąpienia od Umowy oraz musi
zawierać uzasadnienie.
5.5. Klient chcąc zgłosić reklamację co do Usług, powinien skontaktować się z Usługodawcą
poprzez skorzystanie z narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email:
dobrytemat@wyplyn.pl *
5.6. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
b. login Klienta lub Użytkownika, który związany jest z reklamacją,
c. adres poczty elektronicznej,
d. przedmiot reklamacji,
e. uzasadnienie reklamacji,
f. dowody potwierdzające zasadność złożenia reklamacji,
g. precyzyjne żądanie Klienta związane ze zgłoszoną reklamacją.
5.7. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez
Usługodawcę.
5.8. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 30 dni
roboczych od dnia jej złożenia, przy czym w przypadku uznania przez Usługodawcę, że
powyższy termin jest niewystarczający, może zostać on przez Usługodawcę wydłużony
do 90 dni. Brak udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie nie może być jednak
traktowany jako uznanie w jakimkolwiek zakresie reklamacji przez Usługodawcę za
uzasadnioną.
5.9. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego
adres poczty elektronicznej bądź z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji dostępnych
w Serwisie.
5.10. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług lub co do realizacji
Umowy, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i
poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz innych osób.
5.11. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
Użytkownicy chcący skorzystać skutecznie z prawa do złożenia reklamacji muszą to
uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności lub wady tj. nie później jak w terminie 3
dni od ujawnienia niezgodności lub wady. Po upływie powyższego terminu uprawnienie
do zgłoszenia reklamacji wygasa tak jak i roszczenia z nim związane.
5.12. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady.
5.13. Usługodawca nie udziela gwarancji w związku z Umową.
5.14. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
odpowiedzialność Usługodawcy w maksymalnym zakresie ograniczona jest wyłącznie do
umyślnego wyrządzenia szkody Klientowi lub Użytkownikowi lub do wyrządzenia szkody
Klientowi lub Użytkownikowi na skutek rażącego niedbalstwa Usługodawcy.
5.15. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, przed skierowaniem jakichkolwiek roszczeń na drogę postępowania sądowego
Klient lub Użytkownik zobowiązany jest do wezwania w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, Usługodawcę do naprawienia szkody oraz wyznaczenia w tym celu terminu
nie krótszego jak 90 dni. W ramach wezwania ze zdania poprzedniego Klient lub
Użytkownik zobowiązany jest do wskazania następujących danych:
a. imię i nazwisko lub nazwę Klienta lub Użytkownika,
b. login Klienta z którym związane jest roszczenie,
c. adres poczty elektronicznej,
d. szczegółowy opis szkody wraz ze wskazaniem jakie umyśle działania
Usługodawcy lub w jakim zakresie jego rażące niedbalstwo wpłynęło na
powstanie tej szkody,
e. precyzyjne żądanie Klienta lub Użytkownika związane ze zgłoszoną szkodą,
f. szczegółowe dane dotyczące powstanie i ujawnienia szkody, w tym datę
powstanie takiej szkody oraz dane osób, które ją ujawniły,
g. dowody potwierdzające wystąpienie szkody oraz odpowiedzialność
Usługodawcy za tę szkodę.
5.16. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
brak udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w pkt. 5.15 Regulaminu nie
może być jednak traktowane jako uznanie w jakimkolwiek zakresie roszczeń Klienta lub
Użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wezwania Klient lub Użytkownik
zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia ich z Usługodawcą.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie
Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od
Usługodawcy,
b. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek
zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Usługodawcy,
c. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie
komputerowym, urządzeniu końcowym lub w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z
których korzysta Klient lub Użytkownik,
d. utratę przez Klienta lub Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu,
systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po
stronie Usługodawcy,
e. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za które
odpowiedzialności w chwili wyrządzenia szkody nie ponosi Usługodawca,
f. następstwa wykorzystania danych i Konta Klienta przez osoby trzecie, w
przypadku gdy uzyskały one dostęp do danych lub konta w następstwie działań lub
zaniechań osób, za które odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca,
g. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta lub Użytkownika postanowień
Regulaminu lub Umowy.
h. utracone przez Klienta lub Użytkownika korzyści,
i. skutki nieprawidłowego lub niepełnego wykorzystania Usługi przez Klienta lub
Użytkownika,
j. skutki nieumiejętności pełnego wykorzystania Serwisu przez Klienta lub
Użytkownika.
6.2. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
Klient ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania
swoje, swoich pracowników, współpracowników oraz osób, które działały za jego zgodą
lub wiedzą, a także za działania i zaniechania Użytkowników.
6.3. W przypadku zauważenia przez Klienta lub Użytkownika w Serwisie treści, które
naruszają Regulamin, Klient lub Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym
Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie
treści naruszają Regulamin.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych uzyskanych od
Klienta lub Użytkowników określa Polityka Prywatności.
7.2. Klient i Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania i udostępniania
danych osobowych, które zostały mu udostępnione przez Usługodawcę, chyba że jest w
stanie przedstawić skuteczną podstawę prawną w ramach Przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
7.3. Klient i Użytkownik zobowiązany jest do przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby
doprowadzić do ujawnienia danych osobowych udostępnionych przez Usługodawcę
podmiotom do tego nieuprawnionym.
7.4. Klient udostępniając dane osobowe Usługodawcy zapewnia i gwarantuje, że posiada
podstawy prawne dla takiego działania.
7.5. Użytkownik udostępniając dane osobowe Usługodawcy zapewnia i gwarantuje, że
posiada podstawy prawne dla takiego działania.
7.6. Klient i Użytkownik zobowiązany jest do weryfikowania czy przekazane przez niego dane
osobowe są kompletne, aktualne oraz prawdziwe.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 5 września 2023 roku.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie lub w innym terminie
określonym przez Usługodawcę, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie
stanowią inaczej.
8.3. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
dalsze korzystanie z Serwisu przez Klienta lub Użytkownika po wprowadzeniu zmian do
Regulaminu skutkuje tym, że wiążące dla Klienta i Użytkownika jest zmienione brzmienie
Regulaminu począwszy od dnia wprowadzenia zmian. Jeżeli Klient nie akceptuje zmiany
Regulaminu, która nakłada na niego dodatkowe obowiązki, w szczególności obowiązek
uiszczenia dodatkowej opłaty, wówczas Klient powinien złożyć oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 14 dni od dokonania
zmiany w Regulaminie. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
przyjmuje się, że Klienta oraz Użytkowników wiążą prawa i obowiązki wynikającego z
nowego brzmienia Regulaminu. Regulacje przewidziane w pkt. 2.19 i 2.20 Regulaminu
mają charakter szczególny do pkt. 8.3 Regulaminu.
8.4. Zmiany Regulaminu mogą być konieczne w przypadku wystąpienia w szczególności
następujących okoliczności:
a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub
decyzji organów administracji,
c. wprowadzenia zmian w Serwisie lub Usługach z uwagi na postępem techniczny,
technologiczny, zmiany w infrastrukturze technicznej wykorzystywanej przez
Usługodawcę, zmiany organizacyjne Usługodawcy, zmiany w działalności
prowadzonej przez Usługodawcę.
8.5. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Klient zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Serwisie.
8.6. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Klienci i Użytkownicy zostaną o tym
poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
8.7. Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla terytorium Polski.
8.8. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
wszelkie spory dotyczące Usługodawcy będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
8.9. W kwestiach spornych pierwszeństwo ma polska wersja językowa Regulaminu.
8.10. W przypadku kolizji postanowienia Umowy z Regulaminem skutkującą brakiem
możliwości zastosowania postanowień obu dokumentów przyjmuje się pierwszeństwo
dla postanowień Umowy.
8.11. Nieważność lub bezskuteczność pojedynczych postanowień Regulaminu nie skutkuje
nieważnością całego Regulaminu. Postanowienia nieważne lub bezskuteczne należy
zastąpić takimi, które będą realizować cele i założenia możliwe najbliższe pierwotnym
postanowieniom. Powyższe dotyczy także luk w Regulaminie.
8.12. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej,
wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym związane z Umową,
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.